کیاناکیانا، تا این لحظه: 9 سال و 8 ماه و 4 روز سن داره

کیانا فرشته خونه ما

پاييزان

  وقتے کہ مے رفتے ... بہار بود ... تابستان کہ نیامدے ... پائیز شد ... پائیز کہ برنگشتے ... پائیز ماند زمستان کہ نیایے ... پائیز مے ماند ... تو را بہ دل  ِ پائیزے ات .. فصل ها را بہ هم نریز ...   عباس معروفے ...
24 آبان 1391

عمو زنجیر باف

    عموزنجیر باف              بـــــــــــــــــــــــــــله زنجیر منو بافتی           بـــــــــــــــــــــــــــله پشت کوه انداختی       بـــــــــــــــــــــــــــله بابا اومده                    چی چی آورده  نخودچی کشمش       بخورو بیار  با صدای چی          ...
5 مهر 1390

توپ قل قلی

  توپ قل قلی یه توپ دارم قل قلیه                 سرخ و سفید و آبیه میزنم زمین هوا میره                نمیدونی تا کجا میره من این توپو نداشتم                مشقامو خوب نوشتم بابا به من عیدی داد                 یه توپ قل قلی داد کیانای مامان این شعرو...
2 مهر 1390
1